Quy Tắc Tu Học

 Lời Dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư

          Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được; thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người làm việc tốt đẹp.  Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi lầm của mình.  Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người.  Lúc đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc và làm việc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn: hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm.

           Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác.  Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay.  Thường có lòng hổ thẹn và ăn năn sám hối.  Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc chính mình, mà đừng nên can dự việc người.  Chỉ nên nhìn, nghe những sắc tướng âm thanh tốt đẹp; mà đừng để tai mắt vào cảnh vật xấu xa bại hoại. 

           Hãy coi mọi người đều là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.  Nếu quả thực, ai có thể tu học hành trì đúng như những điều trên đây, thì nhất định sẽ được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.