TÂM THƯ

Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát

Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Kính thưa quý đồng bào và chư thiện tín Phật tử xa gần,

Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Cổ Phật, giáo chủ cảnh giới Viên Thông, với danh hiệu là Chánh Pháp Vương Minh Như Lai.  Vì bản nguyện độ sanh rộng lớn, Ngài hóa hiện thân làm Bồ Tát để trợ giáo cho đức Phật Thích Ca Mâu Ni nơi thế giới Ta Bà, đồng thời làm phụ tá cho đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc.

Người Việt Nam Phật tử chúng ta từng được Ngài cứu độ giải nguy trong mọi cảnh ngộ khốn khổ điêu linh, từ thiên tai bịnh tật, loạn lạc chiến tranh, cho đến lao lý tù đày, cũng như trên bước đường vượt biên tỵ nạn đi tìm tự do; để rồi giúp chúng ta có được một đời sống mới, đoàn tụ gia đình, an cư lạc nghiệp, ở trong một xã hội có nhiều thắng duyên tương đối đầy đủ, có được  ấm no và hạnh phúc.

Ở bất cứ nơi đâu và trong hoàn cảnh nào, Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn là người Mẹ Hiền, từ bi vô hạn, ban vui cứu khổ, giải trừ tai nạn hiểm nguy cho mỗi chúng ta, gia đình bà con và bằng hữu quyến thuộc.  Ngài đích thực là một vị cứu tinh cho người Việt Nam và Phật tử chúng ta vậy.

Để thâm tạ ân đức cứu độ và cúng dường công hạnh sâu dày của Ngài, chùa Pháp Vương thành tâm khuyến thỉnh quý đồng bào và chư thiện tín Phật tử gần xa phát tâm tùy hỷ công đức cúng dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, tôn thờ tại chánh điện.  Pho Tượng nầy làm bằng chất sành sứ đặc biệt, chiều cao10 inches, và được đặt thỉnh tại Trung Hoa.  Mỗi Pho Tượng hỷ cúng $600 Mỹ Kim.  Số tịnh tài nầy sẽ được sử dụng cho công trình xây dựng ngôi chùa Pháp Vương tại quận Fairfax, tiểu bang Virginia, vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Cầu nguyện Tam Bảo, Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi gia hộ quý đồng bào và chư thiện tín Phật tử cùng bửu quyến thân tâm tịnh lạc, phước thọ tăng long và sở cầu sở nguyện thành tựu viên mãn.

 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Trân trọng,

 

Hoa Thịnh Đốn, ngày 08 tháng 02 năm 2012

Viện Chủ Chùa Pháp Vương

Sa Môn Thích Vân Đàm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MẪU CÚNG DƯỜNG PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

 

Họ Tên: _________________________________, Pháp Danh: ___________________________

Điạ Chỉ: ______________________________________________________________________

Điện Thoại: ______________________________, Email: _______________________________

Phương Danh Khắc nơi Pho Tượng: ________________________________________________

Chúng con xin thành tâm cúng dường __Pho Tượng, sẽ được tôn thờ tại chánh điện chùa Pháp Vương.

Tịnh Tài cúng dường cho mỗi Pho Tượng là $600 Mỹ Kim, và chúng con xin cúng dường ____ lần,

mỗi lần _______ Mỹ Kim.  Chi Phiếu cúng dường xin đề Chùa Pháp Vương và gởi về:

Chùa Pháp Vương 4522 Burke Station Rd.  Fairfax, VA 22032 USA

   Mọi chi tiết, xin hoan hỷ liên lạc về chùa tại số (703)573-9633, hoặc gởi thư theo điạ chỉ như ở trên.

 

Xin Bấm vào đây để in hoặc Download: MẪU CÚNG DƯỜNG PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT