Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

THÔNG BÁO PHẬT SỰ - Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - 2017:

 • Chùa Pháp Vương sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, với Chương Trình tổng quát như sau:
  * Lễ Khai Kinh Vu Lan Báo Hiếu: 12 giờ trưa Thứ Sáu, ngày 01-09-2017
  * Lễ Cúng Dường Tam Bảo và Cầu Siêu Chư Tôn Linh - Hương Linh: 12 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 02-09 -2017
  * Đại Lễ Chính Thức Vu Lan Báo Hiếu: 11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 03-09-2017

 •  

 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng

 • Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.