Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

THÔNG BÁO PHẬT SỰ - Đại Lễ Phật Đản – Năm Đinh Dậu - ngày 07 tháng 5 năm 2017:

 • Chùa Pháp Vương sẽ trang trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2641 vào lúc 11 giờ Trưa Chủ nhật, ngày 07 tháng 5 năm 2017 (nhằm ngày 12 tháng Tư năm Đinh Dậu):
  * Thuyết Pháp “Đức Phật: Bậc Thầy Toàn Thiện”
  * Nghi Thức Cúng Dường Đại Lễ Khánh Đản (có ChươngTrình riêng)
  * Lễ Mộc Dục (Tắm Phật Sơ Sanh) – Thả Bong Bóng Cầu Nguyện Thế Giới Hòa Bình
  * Cúng Chư Hương Linh thờ tại chùa và Thanh Trai
  * Cúng Thí Thực Cô Hồn và Hoàn Mãn

 •  

 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng

 • Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.