Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

THÔNG BÁO PHẬT SỰ Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - 2016 theo chương trình sau đây:

 • Trong mùa Vu Lan Thắng Hội, đại lễ Vu Lan Báo Hiếu - bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 12-08-2016 cho đến Chủ Nhật, ngày 14-08-2016:
  Thứ Sáu, ngày 12-08-2016
  * Lễ Khai Kinh Vu Lan Báo Hiếu: 12 giờ trưa (Tuyên đọc Sớ chung)
  Thứ Bảy, ngày 13-08-2016
  * Lễ Cúng Dường Tam Bảo và Cầu Siêu Chư Tôn Linh-Hương Linh: 12 giờ trưa
  Chủ Nhật, ngày 14-08-2016
  * Đại Lễ Chính Thức Vu Lan Báo Hiếu: 11 giờ trưa

 •  

 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng

 • Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.