Chánh Điện Chùa Pháp Vương
Welcome to Chua Phap Vuong
Quán Thế Âm

THÔNG BÁO PHẬT SỰ - Lễ Hạ Nguyên - Rằm Tháng Mười năm Bính Thân - 13/11/2016 theo chương trình sau đây:

 • Buổi Lễ sẽ được trọng thể cử hành vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 13-11-2016 - Với các phần mục:
  * Thuyết Pháp ”Tán Dương Công Hạnh Chư Tổ và Ý Nghĩa Rằm Tháng Muời trong truyền thống Văn Hóa Phật Việt”
  * Húy Nhật Đại Lão Tổ Sư
  * Tưởng Niệm Chư Giác Linh, Tôn Linh
  * Cầu Siêu Chư Hương Linh Quá Vãng, và cùng Thọ Trai

 •  

 • TÂM THƯ Khuyến Thỉnh Tùy Hỷ Công Đức Cúng Dường Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
  Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Thời Biểu Tu Học Và Hoằng Pháp tại Chùa Pháp Vương
  Hàng Ngày, Hàng Tuần, Hàng Tháng

 • Dâng Sớ Cầu Nguyện

 • Cầu An
 • Cầu Siêu

 • Mẫu Đơn Phát Tâm Cúng Dường

 • Cúng Dường PHO TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Tôn Thờ Tại Chánh Điện Chùa Pháp Vương

 • Cúng Duờng Tam Bảo, Hộ Trì Tam Bảo Hàng Tháng

 • Xây Dựng Chánh Điện, Đại Quán Âm Lộ Thiên

 • Ấn Tống Kinh Sách


 •  

  Home |About Us | Contact Us

  Copyright ©2012, Chùa Pháp Vương - All rights are reserved.